Maatilan johtaminen yhdessä paikassa

Julkaisemme uusia mittareita 17.12.2020

Olet täällä

Uudet mittariryhmät Mittareita on 60 jaoteltu viiteen ryhmään: Nauta, Kasvi, Talous, Johtaminen ja Suosittelemme. Nauta-ryhmän mittarit ovat suunniteltu kotieläintuotannon johtamiseen. Mittarit ovat ryhmitelty maidontuotantoon, lihantuotantoon, eläinainekseen, terveyteen ja hedelmällisyyteen sekä ruokintaan ja hoitoon liittyviin mittaristoihin. Tarjolla on mittareita mm. Tilakunnosta, sorkkaterveydestä, DigiHelmi-hedelmällisyysraportilta, Emolehmätarkkailuraportilta sekä Valion KPI – Avaimesta. Kasvi-ryhmän mittarit ovat kasvituotannon avaintunnuslukuja tilan kymmenelle yleisimmälle kasville. Mittarit ovat johdettu tuotantokustannuslaskelmista. Mittareina ovat keskisato, satotuotto, muuttuvat kustannukset, katetuotto, kone- ja rakennuskustannukset sekä tuotantokustannukset. Talous-ryhmästä löytyvät mittarit talouden seurantaan. Kustannuspuntarille sekä Liiketoiminta-analyysipalveluille ovat omat mittarinsa. Liiketoiminta-analyysipalvelun mittarit on johdettu TalousVisiosta. Mittareina ovat suhteellinen velkaantuneisuus, poistokelpoisen omaisuuden määrä, lyhennykset + rahoituskulut liikevaihdosta, myyntitulo-%, muuttuvat kulut % tuloista, suorat rahamenot tuloista, rahoituskulut % tuloista, kiinteät kustannukset % tuloista, maatalouden tulorahoitus ennen veroja ja maatalouden kassajäämä ennen veroja. Johtamisen-ryhmässä ProAika- palvelun käyttäjät voivat valita käyttöönsä työajan tehokkuutta kuvaavia mittareita. Suosittelemme-ryhmästä löydät mittarit, joita Bisnes+ suosittelee tilalliselle. Suositus perustuu palveluihin, joita tilallinen käyttää MinunMaatilassa. Mittarit entistä informatiivisempia Mittareilla on nyt uusi ulkoasu. Ne ovat entistäkin informatiivisempia ja monipuolisempia. Tavoitteiden asettaminen ja tietojen vertailu onnistuu uusilla mittareilla helposti. Käyttäjä voi asettaa omia tavoitteita tai verrata tilajohtamisensa tuloksia valtakunnallisiin keskiarvoihin.